kontakt: ul. Oleska 48, 45-052 Opole, tel.: (77) 4527205, fax: (77) 4527207, e-mail: Czwartek, 26 kwietnia 2018 
INFORMATYKA

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Instytut Matematyki i Informatyki
ul. Oleska 48, 45-052 Opole
tel. 077 4527205
e-mail:
www.informatyka.uni.opole.pl


Czego się uczy na informatyce?

Są to specjalistyczne studia informatyczne koncentrujące się na zagadnieniach, z jakimi informatyk spotka się w przyszłej pracy zawodowej. Dzięki temu student optymalnie wykorzystuje okres studiów nabywając rzetelną wiedzę i umiejętności praktyczne zapewniające mu pewny start w życiu zawodowym. Maksymalnie wykorzystujemy nasze nowoczesne laboratoria - mniej niż połowa zajęć (wykłady i ćwiczenia) odbywa się poza nimi.

Rodzaj i tryb studiów:

Studia informatyczne są studiami magisterskimi dwustopniowymi i prowadzone są w trybie stacjonarnym (tryb dzienny) i niestacjonarnym (tryb zaoczny).

Specjalności:

Kształcenie na studiach pierwszego stopnia (tryb stacjonarny i niestacjonarny) odbywa się w dwóch specjalnościach:

 • Bazy danych

 • Sieci i systemy komputerowe

 • Systemy multimedialne i mobilne

 • Grafika komputerowa
Student dokonuje wyboru specjalności po I semestrze studiów.

Kształcenie na studiach drugiego stopnia (tryb stacjonarny i niestacjonarny) odbywa się w dwóch specjalnościach:
 • Inżynieria internetowa

 • Statystyka obliczeniowa

 • Na studiach dwuletnich student dokonuje wyboru specjalności po pierwszym semestrze. Na studiach 1,5-letnich student dokonuje wyboru specjalności podczas rekrutacji.

Proponowane specjalności zapewniają możliwość ukierunkowania kształcenia wg zainteresowań oraz planów dotyczących przyszłej pracy zawodowej.

Bazy danych stanowią trzon większości komercyjnych aplikacji. Studenci tej specjalności, w połączeniu z wiedzą dotyczącą technologii internetowych oraz znajomością wydajnych języków programowania, otrzymują wykształcenie przygotowujące ich do pracy w charakterze projektantów baz danych, administratorów baz danych i programistów.

Studenci specjalności Grafika komputerowa koncentrować się będą na tworzeniu profesjonalnych interfejsów programów, projektowaniu poprawnych witryn WWW wykorzystujących technik grafiki 2D oraz 3D, metodami wizualizacji skomplikowanych scen oraz grafiką naukową i biznesową. Oprócz zajęć czysto informatycznych studenci będą mieli między innymi kursy z plastykami specjalizującymi się w grafice komputerowej oraz specjalistami od reklamy. Absolwenci tej specjalności będą mogli znaleźć zatrudnienie w firmach informatycznych zajmujących się tworzeniem systemów informacyjnych bądź gier komputerowych, w firmach reklamowych bądź firmach zajmujących się nowoczesnymi technikami wizualizacji informacji.

Inżynieria internetowa jest specjalnością obejmującą szeroki zakres zagadnień związanych z teoretycznymi i praktycznymi aspektami budowania i administrowania sieciami komputerowymi, projektowaniem i tworzeniem stron WWW i aplikacji internetowych. Studenci tej specjalności, poznają teoretyczne podstawy funkcjonowania sieci komputerowych, uzyskują praktyczne umiejętności z zakresu budowania i administrowania lokalnymi sieciami komputerowymi. Poznają zagadnienia bezpieczeństwa sieci komputerowych i zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Absolwenci specjalności Inżynieria internetowa uzyskują wykształcenie w zakresie tworzenia i utrzymywania w ruchu serwisów i portali sieciowych: informacyjnych, reklamowych i komercyjnych, przygotowujące ich do pracy w roli administratorów sieci komputerowych, projektantów stron WWW, projektantów i programistów aplikacji internetowych.

Statystyka obliczeniowa jest specjalnością interdyscyplinarną łączącą wiedzę z zakresu metod obliczeniowych, statystyki i informatyki. Poznanie tych metod daje podstawy do zrozumienia powiązań między różnymi dziedzinami nauki i gospodarki stosującymi metody statystyczne. Umiejętności modelowania zjawisk losowych i chaotycznych są dodatkowym atutem, który absolwent będzie mógł wykorzystać w pracy zawodowej jako projektant zaawansowanych modeli matematycznych w instytucjach finansowych, instytutach badawczych, szkolnictwie, m.in. przy budowie systemów nauczania na odległość, oraz biurach projektowych.

Najważniejsze przedmioty wykładane w toku studiów:

Programy studiów realizowane są w ramach przedmiotów kształcenia ogólnego, podstawowych, kierunkowych i specjalistycznych. Wiele przedmiotów specjalistycznych wybieranych jest przez studentów, co pozwala na indywidualne kształtowanie ścieżki nauki, dopasowywanie jej do własnych zainteresowań oraz zmieniających się tendencji na rynku pracy.

Przedmioty podstawowe (na studiach pierwszego stopnia), m.in.:

 • Logika dla informatyków,
 • Analiza matematyczna,
 • Algebra,
 • Matematyka dyskretna,
 • Metody probabilistyczne i statystyka,
 • Fizyka (na studiach inżynierskich),
 • Podstawy elektroniki, elektrotechniki i miernictwa (na studiach inżynierskich).

Przedmioty kierunkowe, m.in.:
 • Programowanie,
 • Systemy komputerowe,
 • Architektura komputerów,
 • Systemy operacyjne,
 • Bazy danych,
 • Algorytmy i struktury danych,
 • Sieci komputerowe,
 • Inżynieria oprogramowania,
 • Teoretyczne podstawy informatyki,
 • Sztuczna inteligencja,
 • Systemy wbudowane,
 • Modelowanie i analiza systemów informatycznych,
 • Zastosowania informatyki.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:
 • Algorytmy rozproszone,
 • Ergonomia systemów informatycznych,
 • Sieci neuronowe,
 • Kodowanie i kompresja,
 • Kryptografia,
 • Obliczenia równoległe i rozproszone,
 • Programowanie współbieżne,
 • Systemy informacyjne,
 • Metody cyfrowego przetwarzania sygnałów,
 • Podstawy Kompozycji, Rysunku i Grafiki
 • Matematyczne podstawy muzyki i obróbki dźwięku
 • Techniki multimedialne
 • Modelowanie zjawisk przyrodniczych,
 • Statystyczna analiza danych,
 • Metody numeryczne,
 • Projektowanie graficzne,
 • Projektowanie multimedialne.

Przedmioty kształcenia ogólnego (na studiach pierwszego stopnia):
 • Język obcy,
 • Technologia informacyjna,
 • Wychowanie fizyczne.

Działalność studencka

Nasi studenci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań działając w Naukowym Kole Matematyków oraz w Kole Naukowym Informatyków. Mają do dyspozycji dedykowaną salę z nowoczesnym sprzętem komputerowym do realizacji swoich projektów. W ramach działalności koła uczestniczą w wykładach, warsztatach, konferencjach, konkursach. Organizują pokazy i warsztaty dla uczniów szkół średnich i gimnazjów. Pomagają w organizacji Opolskich Festiwali Nauki.

Strony internetowe:

Co można robić po tych studiach?

Absolwent studiów licencjackich dobrze rozumie działanie współczesnych systemów komputerowych oraz posiada wiedzę z zakresu podstaw informatyki, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych i inżynierii oprogramowania umożliwiającą aktywny udział w realizacji projektów informatycznych. Posiada też umiejętność programowania komputerów oraz pracy w zespołach programistycznych.

Absolwent studiów inżynierskich dodatkowo posiada wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych. Ponadto, posiada podstawową wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer.

Absolwent studiów pierwszego stopnia jest przygotowany do pracy w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub pielęgnacją narzędzi i systemów informatycznych, oraz w innych firmach i organizacjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane. Bardziej szczegółowy profil przyszłego zatrudnienia określa specjalność, którą absolwent ukończył.

Absolwent studiów pierwszego stopnia jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku informatyka otrzymuje tytuł magistra.

Absolwent studiów drugiego stopnia wykazuje biegłość w wybranej specjalności. Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na rozwiązywanie problemów informatycznych, a także umie wydawać opinie na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwent umie dyskutować na tematy informatyczne zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami a także kierować pracą zespołów. Absolwent posiada umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w firmach informatycznych, w administracji państwowej i samorządowej. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Co wyróżnia informatykę na UO?

Nasze atuty to:

 • nowe atrakcyjne przedmioty odpowiadające potrzebom rynku pracy

 • nowoczesne zaplecze (przestronne sale konwersatoryjne, nowoczesne dostępne dla studentów pracownie komputerowe, multimedialne sale wykładowe, superszybkie łącze internetowe)

 • przemyślane dopełnianie studiów poprzez seminaria, szkolenia, odczyty, spotkania z pracodawcami, praktyki zawodowe, obozy naukowe i rekreacyjne oraz wymiany studentów.

Podstawą nauczania jest przyjazna i kameralna atmosfera, która wpływa na zacieśnianie stosunków z młodą, ale jednocześnie doświadczoną kadrą. Studenci mają możliwość poszerzania swojej wiedzy na zajęciach, jak i podczas konsultacji, a w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, pomoc mogą uzyskać również drogą elektroniczną. W trakcie zajęć główny nacisk położony jest na zrozumienie oraz praktyczne zastosowanie omawianych zagadnień. Zawartość pakietu oferowanych przedmiotów specjalnościowych i ich treści dopasowywane są na bieżąco do aktualnych i prognozowanych potrzeb rynku, dzięki stałej współpracy i wymianie doświadczeń z wiodącymi firmami makroregionu. W szczególności zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone przez fachowców i ekspertów z poszczególnych branż rynkowych, wykorzystujących metody informatyczne i matematyczne.

Instytut Matematyki i Informatyki jest partnerem Microsoft MSDN AA, CISCO® Academy, Sybase Academy, Microsoft IT Academy oraz Oracle Academy.  Kronika wydarzeń
  Zapraszamy na strony

A A A
do góry
Kontakt: ul. Oleska 48, 45-052 Opole, tel.: (77) 4527205, fax: (77) 4527207, e-mail: | Webmaster:
Copyright © 2005-2018 Instytut Matematyki i Informatyki Uniwersytet Opolski | Aktualizacja: 23.06.2016 | Wizyt: 1246392. Dziękujemy.