kontakt: ul. Oleska 48, 45-052 Opole, tel.: (77) 4527205, fax: (77) 4527207, e-mail: Czwartek, 26 kwietnia 2018 
LABORATORIUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII IT

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO 2007-2013 „Utworzenie w Uniwersytecie Opolskim laboratorium nowoczesnych technologii IT” Umowa o dofinansowanie nr RPOP.01.03.01-16-001/10-00 z dnia 31.08.2010 r. „Inwestujemy w Twoją przyszłość”.

Cel projektu

Za cel bezpośredni Projektu należy uznać zwiększenie potencjału badawczo – rozwojowego Opolszczyzny pracującego na rzecz innowacyjnej gospodarki poprzez poprawę warunków i jakości prowadzonych prac naukowo – badawczych. Zakup nowoczesnego wyposażenia do laboratoriów Instytutu Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego zwiększył możliwości prowadzenia innowacyjnych badań, które w przyszłości będą mogły zostać wykorzystane dla rozwoju i unowocześnienia infrastruktury IT przedsiębiorstw.
Przewiduje się, że dzięki unowocześnieniu bazy badawczej Instytutu Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego wzrośnie zainteresowanie podmiotów gospodarczych wykonywaniem badań na w nowoczesnym laboratorium zarówno jednostek przemysłowych i usługowych. Projekt wpłynie zatem na zwiększenie oferty jednostek sektora B+R Województwa Opolskiego na potrzeby gospodarki.
Szerokim oddziaływaniem Projektu jest wzmocnienie konkurencyjności Województwa Opolskiego w obszarze szkolnictwa wyższego, co przyczyni się do sprzężenia Uniwersytetu z miastem i regionem oraz do dynamizacji procesów rozwoju Opolszczyzny. Dzięki realizacji Projektu Uniwersytet Opolski umocni swą pozycję jako jedno z najważniejszych centrów naukowo – badawczych regionu. Zwiększenie transferu technologii z ośrodków naukowo – badawczych do przedsiębiorstw posiadających, bądź budujących infrastrukturę IT wpłynie na ich rozwój zarówno poprzez wzrost jakości oferowanych usług jak i obniżenie kosztu eksploatacji systemów IT.

Kierunki prowadzonych badań

Badania prowadzone w ramach projektu podzielone są na dwa kierunki:

  • badanie i testowania możliwości wirtualizacji zasobów IT,
    osoba odpowiedzialna za powyższy kierunek badań: dr inż. Mariusz Gola,
    e-mail:
  • modelowanie, projektowanie obrazów i przestrzeni w grafice 2D i 3D oraz do wspomaganie prototypowania.
    osoba odpowiedzialna za powyższy kierunek badań: mgr inż. Krystian Wojtkiewicz,
    e-mail:

W ramach pierwszego kierunku badań związanego z wirtualizacją zasobów IT zakupiono sprzęt komputerowo sieciowy składający się m.in. z dwóch wieloprocesorowych serwerów, przełączników sieciowych, sprzętu pomiarowego oraz zestawu komputerów przenośnych. Całość tego sprzętu służyła do zbudowania stanowiska laboratoryjnego umożliwiającego odzwierciedlanie struktury IT przedsiębiorstwa zarówno w zakresie serwerów jak i sieci komputerowej. Stanowisko laboratoryjne służy do prowadzenia badań naukowych w zakresie technik wirtualizacji oraz optymalizacji struktur sieciowych i optymalizacji rozmieszczenia zasobów informatycznych takich jak bazy danych, kontrolery Active Directory itp. Badania związane z wirtualizacją zasobów IT prowadzone są m.in. w następujących kierunkach: spadek kosztów związanych z nabywaniem sprzętu, możliwość dynamicznej alokacji zasobów i wydajniejsze równoważenie obciążeń, szybkiego dostosowania infrastruktury do oczekiwań biznesu, szybkie wdrażanie i przywracanie środowisk testowych. Infrastruktura wirtualna oznacza oszczędność energii i ograniczenie wydatków kapitałowych, wysoką dostępność zasobów, lepsze możliwości zarządzania komputerami, wyższy poziom zabezpieczeń. Wirtualizacja ma bardzo szerokie zastosowania i odpowiada na potrzeby dzisiejszego biznesu.

W ramach drugiego kierunku badań związanego z modelowaniem i projektowaniem obrazów i przestrzeni w grafice 2D i 3D oraz wspomaganiem prototypowania został zakupiony specjalistyczny sprzęt składający się z drukarki 3D, skanera 3D oraz stacji graficznej. Sprzęt ten wykorzystany został do zbudowania stanowiska laboratoryjnego umożliwiającego prowadzenie wielokierunkowych badań związanych z projektowaniem 3D. Projektowanie 2D i 3D jest ciągle rozwijającą się dziedziną w informatyce. Główny punkt nacisku stawiany jest na optymalizację zapisu informacji o obiektach, tworzeniu siatek punktów, jak i użytych tekstur. Istotnym zagadnieniem jest również tworzenie odwzorowań rzeczywistych obiektów i przestrzeni, które następnie używane są do projektowania CAD. W aspekcie prototypowania ciągle niezaspokojone pozostają potrzeby w zakresie szybkiego wytwarzania modeli próbnych, których głównym zadaniem jest wizualizacja etapu projektowania. Szybkiej i tanie drukowanie obiektów trójwymiarowych przy użyciu wysokiej jakości kompozytu pozwoli na sprawne testowanie pomysłów inżynierów.

W ramach rozpoczętych badań naukowych nawiązana została współpraca z kilkoma przedsiębiorstwami Opolszczyzny na wykonanie badań naukowych w ramach utworzonego laboratorium. Efektem prac jest podpisanie umów o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Opolskim a przedsiębiorstwami.

Opracowania projektu

Narodowa strategia spójności Uniwersytet Opolski Europejski fundusz rozwoju regionalnego

  Kronika wydarzeń
  Zapraszamy na strony

A A A
do góry
Kontakt: ul. Oleska 48, 45-052 Opole, tel.: (77) 4527205, fax: (77) 4527207, e-mail: | Webmaster:
Copyright © 2005-2018 Instytut Matematyki i Informatyki Uniwersytet Opolski | Aktualizacja: 23.06.2016 | Wizyt: 1246392. Dziękujemy.