kontakt: ul. Oleska 48, 45-052 Opole, tel.: (77) 4527205, fax: (77) 4527207, e-mail: Czwartek, 26 kwietnia 2018 
STUDIA DOKTORANCKIE Z MATEMATYKI

Informacje podstawowe

 1. Jednostka organizacyjna prowadząca studia: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UO
 2. Nazwa studiów: Matematyka
 3. Poziom kształcenia: studia trzeciego stopnia (doktoranckie)
 4. Profil kształcenia: ogólnoakademicki
 5. Dziedzina: Matematyka 100%
 6. Forma studiów: stacjonarne
 7. Liczba semestrów: 8
 8. Łączna liczba punktów ECTS: 40
 9. Limit miejsc: 6

Wymagania rekrutacyjne

 • Kandydat powinien posiadać tytuł magistra matematyki lub dyscypliny pokrewnej, rekomendację opiekuna pracy magisterskiej lub innego samodzielnego naukowca z dziedziny nauk matematycznych.
 • Kandydat powinien dysponować wiedzą matematyczną w zakresie określonym przez efekty kształcenia na studiach matematycznych pierwszego i drugiego stopnia.
 • W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat będzie poproszony o przedstawienie listu motywacyjnego zawierającego opis jego matematycznych zainteresowań.
 • Warunkiem dopuszczenia kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej jest złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.

Wymagane dokumenty

 1. Podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu internetowej rejestracji kandydatów IRK),
 2. Kserokopia odpisu dyplomu magisterskiego/ tegoroczni absolwenci - dopuszczalne jest zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim,
 3. Kserokopia dowodu osobistego, po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu,
 4. Dokumentacja dotychczasowych osiągnięć naukowych (koła naukowe, sesje/ konferencje naukowe, wygłaszane referaty, kserokopie publikacji),
 5. Opinia promotora pracy magisterskiej lub samodzielnego pracownika naukowego z dziedziny nauk matematycznych,
 6. Trzy fotografie o wymiarze 35×45 mm lub dwie fotografie o wymiarze 35 × 45 mm i jedna fotografia o wymiarze 45 × 65 mm oraz kandydat umieszcza w IRK podczas rejestracji fotografie w wersji elektronicznej.

Obszary kształcenia

Obszar nauk ścisłych, dziedzina nauk matematycznych. Uzyskanie kwalifikacji trzeciego stopnia jest także uzależnione od zdobycia kompetencji w innych dziedzinach. Przygotowanie przez doktoranta publikacji naukowych wymaga, oprócz odpowiednich kwalifikacji z matematyki, posiadania podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu metodologii badań. Uzyskanie stopnia doktora nauk matematycznych związane jest ze złożeniem egzaminów doktorskich, które przeprowadzane są w zakresie dyscypliny podstawowej oraz dyscypliny dodatkowej, a także obcego języka nowożytnego.

Profil absolwenta

Studia doktoranckie umożliwiają uzyskanie zaawansowanej wiedzy z zakresu matematyki. Ponadto, w procesie kształcenia student przygotowywany jest zarówno do pracy badawczej i twórczej, jak i dydaktycznej. Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do prowadzenia pracy badawczej i naukowej, a także pracy dydaktycznej ze studentami. Absolwent wykazuje gruntowną znajomość zagadnień z dyscypliny wybranej przez siebie i doskonalonej pod kierunkiem opiekuna naukowego, posiada również wiedzę na temat zasad i form prowadzenia badań naukowych. W odniesieniu do umiejętności, absolwent potrafi dokonać wyboru i określenia odpowiednich metod badawczych oraz przygotować ich realizację. Ponadto absolwent potrafi samodzielnie uzupełniać zdobyte już wiadomości i komunikować się ze środowiskiem badawczym.

Program studiów

Program czteroletnich stacjonarnych studiów doktoranckich z matematyki prowadzonych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki odpowiada 40 punktom ECTS i obejmuje:

 1. Pracę naukową, prowadzoną pod kierunkiem opiekuna naukowego (promotora), prowadzącą do przygotowania rozprawy doktorskiej i uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk matematycznych
 2. Przedmioty kierunkowe (26 pkt ECTS);
 3. Zajęcia fakultatywne przygotowujące do zawodu nauczyciela akademickiego, kształtujące kompetencje w zakresie metod i technik prowadzenia zajęć dydaktycznych (5 pkt ECTS);
 4. Zajęcia fakultatywne zawodowe (5 pkt ECTS);
 5. Praktyki zawodowe (4 pkt ECTS);
 6. Ustalenie tematyki rozprawy doktorskiej następuje w ciągu pierwszego roku studiów;
 7. Wszczęcie przewodu doktorskiego powinno nastąpić przed końcem trzeciego roku studiów.1

1 p. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym 2014  Kronika wydarzeń
  Zapraszamy na strony

A A A
do góry
Kontakt: ul. Oleska 48, 45-052 Opole, tel.: (77) 4527205, fax: (77) 4527207, e-mail: | Webmaster:
Copyright © 2005-2018 Instytut Matematyki i Informatyki Uniwersytet Opolski | Aktualizacja: 23.06.2016 | Wizyt: 1246392. Dziękujemy.